Son Dakika Haberler

Didem Engin. Polis Akademisinde Cinsiyet Ayrımı için Soru Önergesi Verdi

Didem Engin. Polis Akademisinde Cinsiyet Ayrımı için Soru Önergesi Verdi
Okunma : 79 views Yorum Yap

didemengin-23Anayasa’nın 10. Maddesi’ne ve ülkemizin taraf olduğu çeşitli sözleşmelere aykırı şekilde kadınların aleyhine açık bir cinsiyet ayrımı içeren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı İlanı CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN tarafından Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin konuyla ilgili olarak TBMM’ye İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği bir soru önergesi sundu.Konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması ve soru önergesi şöyle:

Ülkemizin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’nin birinci maddesi, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını içerir. Kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya bu hakları kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama anlamına gelmektedir. CEDAW’la uyum içeren Anayasamızın 10. Madde’sinde de “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denmektedir.

Ancak bu anayasal hükme ve uluslararası yükümlülüklere rağmen, Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı için 10.08.2015 tarihinde vermiş olduğu ilanda aleni bir cinsiyet eşitsizliği uygulamakta ve 1.800 erkek öğrenci alırken yalnızca 200 kadın öğrenci alacağını belirtmektedir.

Ülkemiz kadın istihdamı konusunda halen gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer alırken Anayasa’nın yok sayılarak böyle bir ilan verilmiş olması kabul edilebilir değildir. Ülkemizdeki istihdam verilerine baktığımızda, erkeklerin %65.2’lik istihdam oranına rağmen kadın istihdamı ancak %27.1 oranında kalmıştır. AB üyesi ülkelerin ortalamasına baktığımızda, kadın istihdam oranı %58.8’dir. Dünya Ekonomi Forumu’nun 2014 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye 142 ülke arasında 125. sıradadır. Rapora göre Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında, iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 132. sırada, işgücüne katılım alanında 128. sırada, Bakanlık pozisyonunda kadın oranı açısından 133. sıradadır. Ülkemizde üst düzey kadın yönetici oranı kamuda %9.4 iken, kadın polis oranı ise %5.5’tir.

Tüm bu veriler ışığında, Polis Akademisi ilanının geri çekilerek toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir şekilde tekrar düzenlenip yayımlanması gereklidir.

Ayrıca, ilanda sadece 2015 KPSS’ye giren adayların başvurabilecekleri belirtilmiştir. 2014 KPSS puanının ÖSYM tarafından iki yıl geçerli sayılacağı beyanına güvenerek 2015 KPSS’ye başvurmayan adayların mağduriyetinin giderilmesi ve başvuru için 2014 KPSS puanının da geçerli sayılması beklenmektedir.

Engin şu soruları yöneltti:

1. İstihdam edilecek personel için yapılan bu cinsiyetçi ayrımın sebebi nedir?

2. Verilen bu ilanın Anayasa’ya ve ülkemizin de imza atmış olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu bilinmekte midir?

3. Verilen bu ilan yayım aşamasına gelene dek hangi birim ve yöneticilerin onayından geçmiştir?

4. Anayasaya açık aykırılık taşıyan bu ilanın çekilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği algısına uygun şekilde tekrar düzenlenmesi düşünülmekte midir?

5. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan toplam personel sayısı ve bu personelin ünvanlarına göre cinsiyet dağılımı nasıldır? Bakanlık bünyesindeki çalışanların sayısının eşitlikçi bir seviyeye gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

6. Bakanlığa bağlı birimlerin personellerinin ve yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve Anayasa’nın 10. Maddesi yönünde bir hizmet içi eğitimden geçirilmesi düşünülmekte midir? Uygulamalar Bakanlık tarafından nasıl izlenmektedir?

7. İlan metnine ilişkin dikkat çeken bir diğer hukuka aykırılık durumu ise başvuru için 2014 KPSS puanının yok sayılması olmuştur. Oysa ÖSYM’nin yayımladığı 2014 KPSS Başvuru Kılavuzu’nda sınav puanının 2 yıl geçerli olacağı açıkça belirtilmektedir. Buna rağmen ilan metninde yalnızca 2015 KPSS puanının geçerli sayılması birçok adayı mağdur etmiştir. İlan metninde 2014 KPSS puanının da geçerli olması için bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir?