Son Dakika Haberler

AYAZAĞA HALKINA MÜJDELİ HABER

AYAZAĞA HALKINA MÜJDELİ HABER
Okunma : 2.632 views Yorum Yap

İbb Meclisinde bugün görüşülen Ayazağa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 40 taşınmazın üzerinde yapısı bulunan ve yapı kayıt belgesi alınmış yapının sahibine satış yetkisi verilmesi kararı İBB Meclis’inde geçti..

CHP Istanbul Büyükşehir Belediyesini alınca Ekrem İmamoğlu Başkanlığında halkın talepleri karşılanıyor. Bundan en iyi şekilde yararlanan Ayazağa halkı kazanımlar elde ediyor.

Bugün İbb Meclis’inde görüşülen ve Ayazağa da İmar barışından hak elde edenlere 40 taşınmazın hak sahiplerine hakkının verilmesi kabul edildi.

İBB’DE CHP FARKI 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Ayazağa’nın Sarıyer’e bağlanması ile Ayazağa halkının taleplerini yerine getirmek için vermiş olduğu Tapu ve İmar Barışı mücadelesi dillere destan. Sarıyer Belediyesinin Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen ve her Meclis toplantısının çok büyük tartışmalara yol açtığı, Sarıyer siyasetinin kimler tarafından zorlanarak engel olunmaya çalışıldığı, İbb tarafında bazı hakların nasıl engellendiği, Bugün Meclis toplantılarından CHP iktidarındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun halkın sorunlarını çözme girişimi, Başkan Şükrü Genç’in vermiş olduğu mücadele sayesinde Ayazağa halkı kazanımlarına kavuşuyor.

YEREL SİYASET DENİLİNCE SÖZ ALDI.

Bu yıla kadar “Yerel Siyaset” nedeni ile Sarıyer İlçesinin, İBB tarafından yıllarca hizmet alamadığının itirafı hersey kısaca açıklandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ilgili madde meclisten geçince Akp Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu konuşmasında “Yerel siyaset” deyince Şükrü Genç söz aldı.

Bugüne kadar yapılmaya çalışılan özellikle plan revizyonlarının 2003 de şuanda konuşan Meclis üyesininde imzasını bulunduğunu tahmin ettiğim plan revizyonlarını bugüne kadar bekletilmesi ve şu anda Büyükşehir ilgili birimlerinde revizyonla ilgili çalışılıyor olması bugüne kadar yapılamayanların bir şekilde yapılma gayreti içinde olduğunu belirtmek istiyorum. Mülkiyetin çözümü konusunda aynı gayreti Ak Parti grup Başkan vekili ve özellikle imar komisyonu üyesilerinin gayreti ile bu işin kısa sürede çözüleceği inancı içindeyim.

Bütün çalışma arkadaşlarıma, bürokratlar dahil olmak üzere çok teşekkür ediyorum.Ayazağa halkına bugüne kadar verilmeyenlerden dolayı geçmiş olsun ve bugün verildiği için onlara hayırlı uğurlu olsun.

 

SAYI:2020/883

HUKUK KOMİSYONU- ALTYAPI MESKEN VE EMLAK KOMİSYONU – İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı (İmar Barışı) Hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarihli birleşiminde 2020/883 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih 6408 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin göreve ve yetkileri başlığını taşıyan 18. Maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasında, tahsisine, tahsisi şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.

Kamuoyunda “imar barışı” olarak adlandırılan ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Madde ile “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt Belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlenmiş olup bahse konu yasa ile bağlantılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğ, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar başlıklı 7. Maddesinin (4) bendinde “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla, taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” hükmü getirilmiş olup, söz konusu taşınmazların, üzerinde bulunan ve yapı kayıt belgesi alınmış olan yapının sahibine, başvurusu halinde doğrudan satılacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla muhtelif ilçelerde Yapı Kayıt Belgesi alınarak Belediyemize başvuruda bulunulan, Ek listede detayları belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi kapsamında satışı hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, Yapı Kayıt Belgesi alınarak başvuruda bulunulan Ek listede detayları belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki 40 adet taşınmazın, üzerinde yapısı bulunan ve yapı kayıt belgesi alınmış olan yapının sahibine doğrudan satış yetkisinin verilmesine, satışlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğde Hazine parsellerin satış şartları ile aynı olması amacıyla satış bedelinin en az %10 ( yüzdeon)’u peşin ödemek kaydıyla 5 (Beş) yıla kadar  taksitlendirilmesi ve taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz  oranının yarısı olarak uygulanması, 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

        Muhammet KAYNAR                 Ömer Faruk AKBULUT              Murat ŞAHİN                          

    Hukuk Komisyonu Başkanı                      Başkan Vekili                                  Raportör    

                     

   

     Solmaz KIRAN ÇİNKİL                 Mustafa Naim YAĞCI            Filiz ÖZTÜRK ÇELİK

                  Üye                                       Üye                                         Üye

            

        

Mithat ÇELİK                       Melendiz DALYAN İZGİ

                   Üye                                                       Üye

           Saim KADIOĞLU                  Göksel ERDEM                         Ahmet Hamdi GÜRBÜZ

     Altyapı, Mesken ve Emlak                  Başkan Vekili                                      Raportör

         Komisyon Başkanı

       Harun Emirhan EKŞİ                     Ömer KIR                              Yakup YETER

                       Üye                     Üye                                       Üye

        Tarık ERDOĞAN                   Hatice Ülkü SEZER

                    Üye                 Üye

      Yüksel AKYOL   Osman DEMİR                             Eyüp DURSUN

   İmar ve Bayındırlık     Başkan Vekili                                     Raportör

   Komisyonu Başkanı

    Adnan Zeki BOSTANCI                  Mustafa Nuri KALYONCU             M. Sedat ÖZKAN

               Üye                                   Üye                                       Üye

  Erkan ERDOĞAN                         Sebahattin ÖZTÜRK

             Üye                                                   Üye