Son Dakika Haberler

Demokratikleşme Paketinde,Türban ve KCK lılar Serbest

Demokratikleşme Paketinde,Türban ve KCK lılar Serbest
Okunma : 114 views Yorum Yap

imageAKP’nin paketinden Türban çıktı. Kamuda türbana izin veren paket ve KCK lılara eve dönüş yolunun açılması Muhteşem Demokrasi pakaeti olarak sunuldu.
Sözcü – Başbakan Erdoğan ve kurmaylarının, ‘Tüm kesimlere göre’ dediği paketten kamuda türban takmaya vize çıkacak.
Başbakan Erdoğan ve kurmaylarının, ‘Tüm kesimlere göre’ dediği paketten kamuda türban takmaya vize çıkacak. KCK’lılara da eve dönüş yolu açılacak.
PKK’­nın AK­P’­ye rest çe­ke­rek ‘çe­kil­me­yi dur­dur­ma­’ ka­ra­rı al­ma­sı­na ne­den olan ‘de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­tiy­le­’ il­gi­li son dö­ne­me­ce gi­ril­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, pa­ket­le il­gi­li bu­gün iki zir­ve ya­pa­cak. Er­do­ğan ilk ola­rak par­ti­nin en üst ka­rar or­ga­nı Mer­kez Ka­rar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nu top­la­ya­cak. Ar­dın­dan dar kap­sam­lı top­lan­tı­da pa­ke­te son şek­li ve­ri­le­cek.
Pa­ket­te dik­kat çe­ken ko­nu­lar tür­ba­nın ka­mu­ya gir­me­si, KCK’­lı­ların eve dö­nüş ya­sa­sı, Ruh­ban Oku­lu­’-nun açıl­ma­sı… Haf­ta­ya açık­lan­ma­sı bek­le­nen pa­ket­ten öne çı­kan­lar:
EVE DÖ­NÜŞ: Ka­nun­lar­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le ‘şid­det ey­le­mi­ne ka­rış­ma­mış ol­ma­’ ye­ri­ne ‘hak­la­rın­da her­han­gi bir so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma bu­lun­ma­ma­’ kri­te­ri ge­ti­ri­le­cek. Bu dü­zen­le­mey­le KCK’­lı­la­rın tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­la­rı ve eve dö­nü­şü ko­lay­laş­tı­rı­la­cak.
 
KA­MU­DA TÜR­BAN: Ka­mu ku­rum­la­rı­na kı­ya­fet ser­best­li­ği ge­ti­ri­le­cek. Tür­ban ya­sa­ğı kal­dı­rı­la­cak.
 
RUHBAN OKULU: Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu­’nun açıl­ma­sı ve bir va­kıf üni­ver­si­te­si sta­tü­sün­de eği­tim ver­me­si için mü­za­ke­re ya­pı­la­cak.