Son Dakika Haberler

AKP Hükümeti “ANDIMIZ”dan Yargılanabilir!

AKP Hükümeti “ANDIMIZ”dan Yargılanabilir!
Okunma : 110 views Yorum Yap


anayasamahkemesiAKP Hükümeti her sabah okullarda okutulan “ANDIMIZ”ı kaldırmakla suç işlemiş olmuyormu?

PKK ile AKP Hükümeti arasında anlaşmaya varıldığı iddia edilen sözde “Demokratikleşme paketi” içinde olduğu var sayılan ( Bugüne kadar hangi konularda anlaşma yapıldığı bilinmemektedir) Andımız’ın artık  okullarda okutulmaması neticesinde yasaklanarak  toplum tarafından farklı tepkiler ile karşılaşıldı.

DANIŞTAY : HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN

Kamu Wep Platformu haberinde, “2010 ve 2011 yıllarında verilen iki ayrı kararda, An­dı­mı­z’­ın, “ırk­çı söy­lem­ler içer­me­di­ği, “Tür­k” söz­cü­ğü­nün de bir ır­kın de­ğil mil­le­tin or­tak adı ol­du­ğu belirtilirken,  Da­nış­tay Sav­cı­sı, da­va ile il­gi­li gö­rü­şün­de, öğ­ren­ci­le­rin bu yü­ce de­ğer­ler­le do­na­tıl­ma­sın­da in­san hak­la­rı­na, Ana­ya­sa­ya, Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu­’na, İl­köğ­re­tim ve Eği­tim Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­erek, “Dün­ya­da­ki tüm me­de­ni ulus­lar, ken­di va­tan­daş­la­rı­na, in­san­lık  de­ğer­le­ri­ni, va­tan ve ulus sev­gi­si­ni öğ­ret­mek­tedir. Bu çer­çe­ve­de, Öğ­ren­ci An­dı’­nın her gün, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan bütün il­köğ­re­tim okul­la­rın­da, ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci­ler kap­sam dı­şın­da tu­tu­la­rak, oku­tul­ma­sı­nın Türk il­köğ­re­tim sis­te­minin bir par­ça­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir.” görüşüne yer veriyor.

“Da­va­cı­ kişinin, Öğ­ren­ci An­dı’nın Türk ır­kı­nı esas al­dı­ğı ve zor­la oku­tul­du­ğu yo­lun­da­ki id­di­ala­rı­na kar­şı­lık Da­nış­tay Sav­cı­sı , “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ku­ran ve Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de ya­şa­yan hal­ka Türk Mil­le­ti de­nir. ‘Tür­k’ ve ‘Türk Mil­le­ti­’ ifa­de­le­ri bel­li bir ır­kı ta­nım­la­maz. Bu ne­den­le, da­va­cı­nın ırk esa­sı­na da­ya­nan bu ha­ta­lı söy­le­mi, in­san­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’nın ‘Ka­nun önün­de eşit­li­k’ baş­lık­lı 10. mad­de­sin­de­ki her­ke­sin dil, ırk, renk, cin­si­yet, si­ya­si dü­şün­ce, fel­se­fi inanç, din, mez­hep ve ben­ze­ri se­bep­ler­le ay­rım gö­ze­til­mek­si­zin ka­nun önün­de eşit ol­du­ğu­na iliş­kin il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de ka­bul edi­le­mez ni­te­lik­te­dir. Da­va­nın red­di ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­mek­te­dir.” diyerek açılan davanın “Hukuki dayanaktan yoksun” olduğuna kanaat getiriyor.

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Her fırsatta Adalet ve Hukuktan bahseden iktidarın bu kararları görmezden gelmesinin izahı olamaz” dedi. Koncuk, “Açıklanan bu paketle, ülkemizi ayrıştırma çabaları artık aşikar bir şekilde ortaya dökülmektedir. Her sabah okullarımızda okutulan “Öğrenci Andı” kaldırılmakta, “Ne mutlu Türküm diyene” diyenler susturulmaya çalışılmaktadır, 

Danıştay 8. dairesinin verdiği ve “Hukuki Dayanaktan Yoksun” olarak nitelediği “Öğrenci Andı” kararı bizzat siyasi iktidar eliyle çiğnenmiş ve hiçe sayılmıştır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine  vurulan darbelere her gün bir yenisi daha eklenirken, siyasi iktidarın yargı kararlarını tanımaması, ülke geleceğini ikballerine ve ihtiraslarına kurban etmesi ileri de telafisi mümkün olmayan sonuçları da beraberinde getirmeye adaydır, açıklaması yapmıştı.

AKP Hükümeti almış olduğu siyasi kararlar neticesinde Cumhuriyet değerleri ile korkusuzca mücadele etmesi ve rejimin temel esasları ile oynaması gelecekte felaket senaryolarının sebebi olacaktır.

Anayasa değişikliğinden  “Komisyonların iptali” neticesinde vazgeçilmesi ve ancak Milli Değer olarak kabul edilen marşların sadece MEB kararları ile uygulamaya konulması, kaldırılan “Andımız” marşı’nın yakın tarihte “Danıştay Kararı” ile aklanması bir kere daha siyasi hırs ve hataların zincirleme devam etmesi neticesinde,  AKP Hükümeti Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanabilir, Andımız’ın kaldırılma uygulması, gelecekte korkulu bir bekleyişin habercisi olduğunun göstergesi olarak görülüyor.

DANIŞTAY KARARLARI

 karar_1karar_2karar_3