Son Dakika Haberler

AVRUPA YARGIÇLAR BİRLİĞİ, TÜRKİYEDE YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL

AVRUPA YARGIÇLAR BİRLİĞİ, TÜRKİYEDE YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL
Okunma : 102 views Yorum Yap

Abyargi

Avrupa’nın önde gelen yargı birlikleri EAJ, ENC, ME­DEL, Yargıda Birlik Derneği’nin davetini reddetti

Av­ru­pa Yar­gıç­lar Bir­li­ği (EAJ), De­mok­ra­si ve Öz­gür­lük­ler için Av­ru­pa­lı Yar­gıç­lar Bir­li­ği (ME­DEL) ve Av­ru­pa Yar­gı Ku­rul­la­rı Ağı (ENCJ) yö­ne­ti­ci­le­ri Yar­gı­da Bir­lik Der­ne­ği­’nin 2 kez yap­tı­ğı da­ve­ti red­det­ti. EAJ Baş­ka­nı Chris­top­he Reg­nard, YBP’­ye gön­der­di­ği mek­tup­ta ka­tıl­ma­ma ge­rek­çe­si­ni “Tür­ki­ye­’de yar­gı, diğer erk­ler kar­şı­sın­da ba­ğım­sız de­ği­l” ola­rak açık­la­dı.

Me­tin Ars­lan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, hü­kü­me­tin, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yı red­det­ti­ği­ne ve çok cid­di ih­lal­ler ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­len mek­tup­ta şöy­le de­nil­di:

“Her­ke­sin bil­di­ği gi­bi Tür­ki­ye­’de, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı ola­rak di­ğer erk­ler kar­şı­sın­da yar­gı­nın po­zis­yo­nun­da çok faz­la ek­sik­lik bu­lun­mak­ta­dır. Yar­gıç­la­rın HSYKta­ra­fın­dan hu­kuk­suz-il­le­gal trans­fer­le­ri ko­nu­su­nu bil­mek­te­yiz, Ada­let Ba­ka­nı­’nın ku­rul üze­rin­de nü­fu­zu­nu art­ı­ran son HSYK ‘re­for­m’­la­rın­dan söz et­mek­te­yiz, yü­rüt­me­nin, ko­vuş­tur­ma­lar­da ka­rar­la­rı uy­gu­la­ma­yı red­det­me­le­ri­ne ve di­ğer çok cid­di ih­lal­le­re atıf yap­mak­ta­yız. IAJ/EA­J’­ın Tür­ki­ye yar­gı­sı­nın du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak ya­kın za­man­da ka­bul et­ti­ği bel­ge­le­ri bu mek­tu­ba ek­li ola­rak bu­la­bi­lir­si­niz. Böy­le­lik­le ye­ni der­ne­ğin, YAR­SAV’ın bu ih­lal­le­re kar­şı se­si­ni yük­selt­me­sin­de ona yar­dım ede­ce­ği­ni um­du­ğu­mu­zu be­lir­ti­yor, ay­rı­ca Türk yar­gı­sı­nın yüz yü­ze ol­du­ğu cid­di so­run­la­rın ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de çö­zül­me­si için en iyi di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz.”