Son Dakika Haberler

GAYRICİDDİ ÇALIŞMA ÜSLUBUNU PROTESTO EDİP KOMİSYON TOPLANTISINI TERK ETTİ

GAYRICİDDİ ÇALIŞMA ÜSLUBUNU PROTESTO EDİP KOMİSYON TOPLANTISINI TERK ETTİ
Okunma : 81 views Yorum Yap

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan ve zeytinlik sahaları, kıyı ve meralar ile ilgili hükümleri nedeniyle kamuoyunun yoğun tepkisini alan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanun Tasarısı’na AKP’li milletvekillerinin imzasıyla tasarı ile ilgisi olmayan son dakika yeni madde önergeleri eklendi. AKP’nin son dakikada tasarıya çok sayıda farklı kanunla ilgili yeni madde ekletmek istemesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, AKP’nin gayriciddi çalışma üslubunu protesto edip komisyon toplantısını terk etti.

CHP’li milletvekilleri, 3 gündür görüşmeleri devam eden yasa tasarısında zeytinlik sahalarının, kıyıların ve meraların imara açılması ile ilgili hükümler içeren maddelere karşı çıkmıştı. Didem ENGİN “Gelin zeytinliklerimizin, kıyılarımızın, meralarımızın ölüm fermanı anlamına gelen bu maddeleri tasarıdan çıkaralım, gerçekten sanayicimizin, ihracatçılarımızın önünü açacak, ülkemizi kalkındıracak düzenlemeleri hızla komisyondan ve TBMM Genel Kurulu’ndan geçirelim” sözleri ile vatandaşlarımızın menfaatine olacak konular için uzlaşıya açık bir tutum sergilemişti.

BU ‘TORBA YASA’ VE SON DAKİKA ÖNERGELERİ AKP’NİN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR!

Ancak görüşmelerin üçüncü günü devam ederken AKP’li milletvekillerinin imzası ile getirilen son dakika önergelerinin tasarının ana gerekçesi ile hiç ilgisi olmamasına tepki gösteren Didem ENGİN76 maddelik tasarının 74. maddesine gelindiğinde AKP’li milletvekillerinin son dakika önergeleri ile tasarıyı amacına aykırı şekilde genişletmek istemesi kabul edilebilir bir tutum değildir. AKP muhalefet milletvekillerinin önergeleri incelemesine ve araştırmasına fırsat vermeden ‘oldu bitti’ ile madde geçirme peşinde.” dedi.

AKP’NİN GAYRICİDDİ ÇALIŞMA ÜSLUBUNU PROTESTO EDİP KOMİSYON TOPLANTISINI TERK ETTİ

Didem ENGİN, muhalefet milletvekillerinin yeni maddelerle ilgili konuları araştırma ve inceleme imkânı olmadan çok sayıda farklı kanunla ilgili son dakika önergeleri getirilmesine sert tepki göstererek “Konuyla hiç ilgisi olmayan özelleştirmelerle ilgili önerge geliyor, Kooperatif Kanunu’yla ilgili önergeler geliyor ve biz şimdi, burada ana konumuzla hiç ilgisi olmayan konuların getirilme nedenini anlamaya çalışacağız. O kadar gayriciddi bir çalışma üslubu ki, o kadar gayriciddi bir çalışma üslubu, altına basa basa söylüyorum. Bu mudur yani? Bu milletvekillerinin çalışma üslubunun, Komisyonun çalışma üslubunun bu mu olması gerekiyor? İki yıldır ben milletvekiliyim ve iki yıldır Komisyon’a gelen tüm kanun tasarılarında iktidar partisi son dakika önergeleri, gece yarısı gelen önergeleri ile aynı tutumu sergiliyor. Bu Komisyonun bir çalışma disiplininin olması gerekir. Siz bu disiplini yok ediyorsunuz” sözleriyle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı’nı ve AKP’li milletvekillerini eleştirerek, komisyon toplantısını terk etti.

DİDEM ENGİN’İN TEPKİSİ TUTANAKLARA BÖYLE YANSIDI

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Şimdi, üzerinde çalıştığımız kanun 76 maddeden oluşan bir kanundu, 74’üncü maddeye geldik, yine her zamanki üslubuyla ara verildi toplantıya ve yine son dakika önergeleri çıktı karşımıza. Sayın Bakan, toplantının başında bize diyordunuz ki: “Yok efendim, bunu torba kanun olarak nitelendirmek doğru değil, biz bunu böyle çok ciddi bir şekilde yaptık, sanayici, üreticiyi destekleyeceğiz.” Torba kanun olduğunu siz burada tescilliyorsunuz. Konuyla hiç ilgisi olmayan özelleştirmelerle ilgili önerge geliyor, Kooperatif Kanunu’yla ilgili önergeler geliyor ve biz şimdi burada konuyla ilgisi hiç olmayan konuları bir taraftan maddelerin aslını bulmaya çalışacağız, bir taraftan neden bu önergelerin getirildiğini anlamaya çalışacağız. O kadar gayriciddi bir çalışma üslubu ki, o kadar gayriciddi bir çalışma üslubu, altına basa basa söylüyorum. Bu mudur yani? Bu milletvekillerinin çalışma üslubunun, Komisyonun çalışma üslubunun bu mu olması gerekiyor? Hiç yanıt vermeyin bence.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Engin.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Evet, Sayın Başkan, izin verirseniz iki cümle söyleyeyim.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, buyurun.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Didem Hanım, bizim Hükûmet olarak getirdiğimiz tasarı torba tasarı değildir. Biz topluca bir paket getirdik ancak bu Komisyonumuzun takdirlerine maruzdur. Şimdi, komisyonumuz değiştirir, düzeltir, çıkarır, ilave eder; hep böyledir bu. Yani, ilk defa komisyonda bir kanun görüşmüyorsunuz herhâlde? Komisyonda ilaveler yapılır, çıkarılır yani bizim Hükûmet olarak komisyonunun, Meclisin üstünde bir şeyimiz yok. Ama, bizim paketimiz, getirdiğimiz paket tamamen sanayimizin geliştirilmesi, üretimin desteklenmesi amacına matuf bir pakettir dolayısıyla düzeltme yapmak istedim.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Hiçbir düzeltme söz konusu olamaz. Üslup çok gayriciddi Sayın Bakan, çok gayriciddi. Ne demek yani “İlk kez mi komisyon çalışmasında bulunuyorsunuz?” İki yıldır ben milletvekiliyim ve iki yıldır da buraya, komisyona gelen kanun tasarılarında… Bakın, öyle şeyler yaşıyoruz ki hep son dakika önergeleri, gece yarısı gelen önergelerle biz bir taraftan burada

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Bakın, Didem Hanım, komisyonda bir şey değişmeyecekse niye komisyona geliyoruz? Komisyonda tabii değişir.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Siz beni dinliyor musunuz?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Dinliyorum tabii.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Ben neden önerge geliyor demiyorum ki. Neden önerge geliyor demiyorum ben size.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Hayır, bana atıfla bir soru sordunuz, cevaplandırdım.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Siz benim konuşmamı dinlemiyorsunuz ya da anlamıyorsunuz. Ben neden farklı milletvekilleri…

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Öyle bir şey yok Başkanım.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, lütfen üslubumuza dikkat edelim.

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Ne demek yani?

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Şu demek: Bu Komisyonun bir çalışma disiplininin olması gerekli dolayısıyla biz burada son dakika, gece yarısı gelen önergelerle, konusuyla hiç ilgisi olmayan torba kanunlarla… Şimdi, buraya gelen Kooperatifler…

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Yapmayın, birdenbire hiddetlenmenin bir anlamı yok.

DİDEM ENGİN (İstanbul) –… Kanunu’yla ilgili konuyu bizler mi burada yapacağız? Diğer işte diğer konuyla alakası olmayan burada, çalışma kanunuyla da ilgili değişikliklerin geleceği söyleniyor, önergeler geliyor, iş güvenliğiyle ilgili siz mi bu konunun uzmanısınız, değerlendirme yapacaksınız?

İŞTE O ‘SON DAKİKA’ ÖNERGELERİ

“Madde 75 – 24/4/1969 tarihli 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla dört hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”

Gerekçe: Usul ve esasları ilgili bakanlıkça belirlenen şartları sağlayan ve özellikle genel kurul maliyetlerinden olumsuz etkilenen kooperatiflerin en fazla dört hesap dönemine ait genel kurul toplantılarını birleştirerek yapmalarına imkân tanınmaktadır.

———————-

MADDE 75 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 28 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 20’nc i maddesinin (A ) bendi gereğince tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilenlerin gerek hâlen bünyelerinde çalışmaya devam etmekte olan gerekse daha önce istifa, emeklilik, iş akdinin feshi, ölüm gibi sair nedenlerle ayrılmış olan çalışanlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde aylık ve ücretlerinden kesilmemiş olmakla birlikte, bilahare yargı kararına istinaden kuruluşlar tarafından ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak tutarları ile yargılamaya ilişkin her türlü giderin ilgililerine rücudan vazgeçilir.

Gerekçe: 4046 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddeyle, bu Kanunun 20’nci maddesi (A) bendi gereğince tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilen kuruluş çalışanlarının geçmiş dönemde aylık ve ücretlerinden kesilmemiş olmakla birlikte bilahare yargı kararına istinaden ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak tutarları ile ilam harcı, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin ilgililerine rücudan vazgeçileceği hüküm altına alınmaktadır. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların, özelleştirme yöntemlerinden biri olan tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilmelerine karar verilmeden önce üretim faaliyetlerinin tamamına yakını sonlandırılarak işyerleri kapatılmakta ve çalışanların iş akitleri sona erdirilmektedir. Bu itibarla geçmişe yönelik olarak yargı kararına dayalı ödenen veya ödenecek olan sendika üyelik aidatlarının rücuen tahsilinin kurumla ilişiği kesilmiş her bir çalışandan ayrı ayrı talep ve tahsilinin kuruma daha büyük maddi külfet ve dava yükü getireceği dikkate alınarak bu düzenleme yapılmıştır. Hâlen birleşen kuruluş bünyesinde çalışan için farklı uygulama yapılması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden bu çalışanlar da madde kapsamına dâhil edilmiştir.

—————————–

MADDE 75 – 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, bu gelirlerden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun mülga 64’üncü ve ek 3’üncü maddeleri, 4122 sayılı Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’nun mülga 9’uncu maddesi ile 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ve 5217 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarında satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranına kadar alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve yine bu satışlardan yüzde 3 oranında tahsil edilen mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu paylarını ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 3’ü geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Gerekçe: Oduna dayalı orman ürünleri satışlarından; 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 3234 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi gereğince tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu payları, Orman Genel Müdürlüğünden odun ham maddesi alan sanayici ve diğer alıcılara, satış bedelinin yüzde 6’sına kadar ilave bir yük getirerek ham madde maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca alınmakta olan bu fon paylarının ithal edilen odun ürünlerinden alınmaması haksız rekabet oluşturmakta, Orman Genel Müdürlüğünün odun satışlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Önerge ile Orman Genel Müdürlüğünden oduna dayalı orman ürünlerini alan gerçek ve tüzel kişilerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

—————————

“MADDE 74 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; “a) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, b) 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, c) 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, değiştirilmiştir.”

Gerekçe: Madde ile a) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilmesi, b) Yürürlükteki Kanuna göre, 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanları için sağlık raporlarını aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından alabilmektedir. Düzenleme ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi, c) Ayrıca, 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta ye r alan iş yerleri için yönetmelik çıkarma yetkisi, yapılan diğer değişikliklere uyum sağlanması bakımından 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

————————-

“MADDE 74 – 6331 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.” Gerekçe: Madde ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı ve 7’nci maddelerinin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.

“MADDE 17-2547 sayılı Kanunun 60ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “d. Diğer kanunların bu madde hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.””

Gerekçe: Bu düzenleme ile, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.