Son Dakika Haberler

Gökan Zeybek.İstanbul’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iştahına kurban etmeyin

Gökan Zeybek.İstanbul’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iştahına kurban etmeyin
Okunma : 33 views Yorum Yap

SADA3. Köprü Kuzey Ormanları kesimi bitmesiyle, AKP Oyları ile planlar geçti.
İstanbul kurbana hazır! ormanların, derelerin-tepelerin ve ağaçların kurban edilmesi ile hazır
Rapor ile ilgili CHP Grubu adına görüş, öneri ve eleştirileri CHP Sarıyer ve İBB Meclis Üyesi Mimar Gökan Zeybek gerçekleştirdi ve şunları söyledi;
2004 yılında Taksim Tepebaşın da çalışmaya başlayan ve İstanbul’un anayasasını hazırlayan Planlama Merkezi’nde ki yüzlerce bilim adamı ve teknik adamların öngörüleri lav edildi, hiçe sayıldı, plan bütünlüğü dikkatlere alınmadı.
İstanbul’un akciğerleri olan kuzey orman alanlarını tahrip edecek olan karayolu köprüsü yerine, Boğaz’ın altından geçecek alternatif karayolunun yapılması daha doğru olurdu.
Çevre yolları, kavşaklar ve viyadükler yeni yerleşim alanları oluşturacak. Her yol yeni nüfus, her yeni nüfus ta yol isteyecek. Her yeni yerleşim inşaat demek, her inşaat yeni nüfus demek.
Doğal sit alanlarına yeni yollar, kavşaklar ve viyadükler yapılacak.
Göçmen kuşları, su havzları ve sulak alanlar tahrip edildi ve edilmeye devam edilecek. Çatalca’dan başlayıp Sarıyer’den Kuzeye doğru ağaçlar  ve tepeler kesildi, kesilmeye devam edecek.
Maalesef ki Tarım ve Hayvancılık ile ilgili Bakanlık, Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve komisyonlar ne hikmet ise olumlu görüş bildiriyor.
Garipçe’de ki sığ liman dolgularla büyük bir kanyona dönüştü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm bunları büyük bir iştahla yapıyor, İstanbul bu iştaha kurban ediliyor.
İstanbul’un üzerinde herkes plan yapıyor, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İBB Meclisi devre dışı bırakılıyor, seçilmişler değil, atanmışlar karar veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptırdığı 100.000 Ölçekli İstanbul’un Çevre Düzeni Planı’nda köprü ve yollarının öngörülmediğine dikkat çeken CHP’li Mimar Zeybek, “Bu plan değişikliği bölgelerdeki imar hareketlerine altlık oluşturacaktır. Derelerin üzerine köprü (viyadük) yapılacağı planda öngörülmesine karşın dere-tepe demeden bütün ağaçların kesilmesinin mantıksızdır, Köprü yapılacak ise derelerdeki ağaçlar neden kesiliyor?” 2. Boğaz Köprüsü yapılırken de bağlantı yolları yapılmayacak denmesine karşın bir çok bağlantı yolu yapıldığını ve bunların orman ve baraj havzalarındaki yapılaşmayı yaygınlaştırdığını anlatan Zeybek şunları söyledi: “Bunda da aynı şey olacak. Şu anda planda olmayan birçok yere, zaman içinde bağlantı yolları yapılacak. Esas tahribatın bu bağlantı yolları yaratacak. Bağlantı yolu kenarlarında nüfus artışı yaşanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul ile ilgili planlar yapıp uygulamaya koymaktadır. İstanbul’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu iştahına kurban etmeyin.”
 
3. Köprü planlara işlendi
CHP “Esas tahribatı bağlantılar yaratacak”
“İstanbul’u Bakanlığın iştahına kurban etmeyin”
Beykoz Poyrazköy ile Sarıyer Garipçe arasında yapılacak olan 3. Köprü İstanbul Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüldü. İstanbul’un kuzeyinden geçecek olan 3. Köprü ve yolları ile ilgili değişikliklerin planlara işlenmesiyle ilgili teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’grubunun ret, AKP Grubunun oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubu, orman alanlarındaki esas tahribatın bağlantı yollarının yapılmaya başlamasıyla ortaya çıkacağını belirterek, plan teklifine ret oyu verdi.
 
 
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  İstanbul İli, Beykoz (Poyrazköy) ve Sarıyer (Garipçe) İlçelerinde 3.  Köprü İstanbul Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifleri incelenmiş olup, 1/25.000 ölçekli   Kuzey Marmara Otoyolu Planı doğrultusunda ilgili kurum görüşleri alınarak hazırlandığından ve kamu   yararı taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
İstanbul Büyükşehir  Belediye (İBB) Meclisinin 2013 yılı Eylül ayı toplantılarının 11 Eylül Çarşamba günkü birleşiminde:  İstanbul İli, Beykoz (Poyrazköy) ve Sarıyer (Garipçe) İlçelerinde III. Köprü İstanbul  Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planı Teklifi İBB Meclisinde görüşmeye açıldı ve oylandı. 112  Üyeli CHP İBB Meclis Grubunun ret oyuna karşılık 177 AKP Grubumun oy çoğunluğu ile kabul edildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Karayolları  Genel Müdürlüğü
İstanbul 2-3-4-6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  kararı
 
İBB Meclisinde 106 Nolu Rapor olarak görüşülen rapor da TALEP kısmında şu ifadeler yer aldı: TALEP  İlgi (a) yazı ile Kuzey Marmara Otoyolu 3. Köprü İstanbul Boğazı Geçişine ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin ilgili kurumların görüşleri tamamlanmış olup ilgili kurumların görüşleri kapsamında revize edilmiş plan teklifi, Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı’nın (Karayolları Genel Müdürlüğü) ilgi (b) yazısı ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca (Karayolları  Genel Müdürlüğü) revize edilen Kuzey Marmara Otoyolu 3. Köprü İstanbul Boğazı Geçişine ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 2960 sayılı Kanun gereği Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kuruluna gönderilmek üzere, plan teklifinin İstanbul Büyükşehir  Belediye Meclisi kararı ile birlikte Çevre Bakanlığına (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilmesi talep edilmektedir.
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİF SÜRECİ: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Bağlantı Yolları dahil)
…. uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.
… İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.” denmektedir.
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 3. Maddesi’nde “Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas alınır.           
a) Boğaziçi Alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur.
 b) Boğaziçi Alanı bu kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çevreye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.” denmektedir. 
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
edilen Kuzey Marmara Otoyolu (3.Karayolu Geçişi dahil) projesine ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 3. Maddesi uyarınca ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur”  denmektedir.
…. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları
… Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Bu itibarla; teklif planın mevcut şekilde uygulanacak olması durumunda;
 
İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
 
9. Genelkurmay Başkanlığı’nın
Söz konusu projenin;
İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
12. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
13. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2012 tarih ve B.09.0.TKV.0.12.02-045-9284 sayılı yazısında “Yapılan incelemede; bahse konu  planlama alanının, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan   edilmiş herhangi bir Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalmadığı tespit edilmiştir. Planlama alanının; milli park, tabiat parkı, sulak alan
vb. koruma alanlarında kalıp kalmadığının Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, tabiat varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan
15. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün
Melen İsale Hattımızın kamulaştırma genişliği ikinci ve üçüncü boruların döşenmesi, bakımları ve güvenliği açısından yeterli olacak şekilde bırakılmıştır.
Melen Sistemine zarar verilmeden ve oluşabilecek her türlü hasarın sorumluluğun Kurumunuzca alınması koşulu ile otoyol geçişi projelendirilmesinin  yapılması huşunda; bilgilerinizi ve   gereğini arz ederim” denilmektedir.
“İstanbul İli içme   suyu temini projesi kapsamında yürütülen Pirinçci
“Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Odayeri-İkitelli arasındaki kesimini etkilediği belirtilmiştir.
18. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası dışında kalmakta olup, çalışmanın yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
 
3. Çevre yolu bağlantı yollarının öncelikle alan dışında· planlanması, yaban hayatına  en az zarar verecek şekilde geçirilmesi
Öncelikli olarak köprü giriş, çıkış ve bağlantı yollarının YHGS· içerisinde viyadükle  geçirilmesi,
Yol kenarlarına· doğal gürültü perdeleri oluşturulması,
Yol kenarlarına yabani hayvan var olduğuna ait· uyarı levhaları artırılması,
Saha içi ve çevresi yollarda yaban hayatını göz önünde tutarak hız· limitlerinin koyulması,
Bölgede yapılan tüm çalışmalarda şantiy·e, depo yeri vb. tesislerin alan dışında oluşturulması,
İnşaat servis yollarının sınırlandırılması, kullanılan yolların iş· bitiminde eski haline getirilmesi, ağaçlandırılması,
Alan içinde kalan yüzey yollarında hizmet tesisinin olmaması· (akaryakıt istasyonu, restoran vs.)
3. Çevre yolu ve dağıtımım yollarının yapım aşamasında yaban hayatı· ve kuş  uzmanlarının bulundurulması,
İnşaat atıklarının ve hafriyatın alan dışına çıkarılması,·
Planlama ve uygulama aşamasında, hattın geçtiği güzergah·ta, doğal ve kültürel  peyzaj değerlerinin sürdürülebilir kullanımına dikkat edilmesi,
Çalışma zamanı ve süresinin kuş göçü dikkate alınarak· düzenlenmesi,  119
Yapılması planlanan 3. Çevre yolu projesinin alandaki hedef türler· ve biyo çeşitlilik üzerinde oluşacak olan her tür olumsuz etkinin giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.” Plan hükmü çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.” denmektedir.
(isale hattı, depolama tesisleri, baraj göl alanı, dere ıslahı gibi) ve Melen Boru Hattının Kuzey Marmara Otoyolu güzergahıyla kesiştiği noktalar ile Melen isale hattının koruma bantlarına ait bilgiler detaylı olarak verilmiştir.”
 
Sarıyer İlçesinde ise Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme sahasını doğu-batı istikametinde 2’ye bölmektedir.” denilmektedir.
“Söz konusu alanda mevcut ve mutasavver bir projemiz bulunmayıp, ilgili alan içme suyu temin edilen göl ve baraj su toplama havzası olarak belirlenen sahada kalmamaktadır.
26. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün
. Ayrıca İstanbul Boğazı, İlkbahar döneminde Ege Denizi ve   Akdeniz’den Karadeniz’e göç eden, Sonbahar döneminde ise Karadeniz’den Akdeniz’e göç eden ve göç sırasında bir çok türün üreme ve gelişme alanı olarak kullanıldığı göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu bakımdan Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı su ürünlerinin üremesi ve göçleri açısından büyük önem arz etmekte, dolayısıyla Marmara Denizi ve Boğazlarda ekosistemi etkilemesi muhtemel olan faaliyetlerde azami dikkat ve önem gösterilmesi, ekolojik yaşamı olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlerin önüne geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu doğrultuda; -Faaliyetin su ürünleri üreme yerlerine ve göç yollarına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi, bunun için gerekli çalışmaların yapılarak gereken tedbirlerin alınması, -Dolgu malzemesinin deniz ortamına yayılarak kirlilik yaratmaması için gerekli yapısal önlemlerin   alınması, -Deniz ortamında çözünerek kirlilik oluşturacak, ağır metal ve toksik madde içeren dolgu malzemesinin kullanılmaması, -Çalışmalar esnasında su sirkülasyonunun doğal akışının etkilenmemesi, -Su kalitesine etki edecek, su kirliliğine neden olacak ve denizel ekosisteme zarar verecek madde ve malzemelerin suya dökülmemesi, -Çalışmalar esnasında
27. İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun
Doğal (Tabii) Sit: Jeolojik devrilerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlardır.
I. Derece  Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip  olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya  yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topoğrafya,  silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir elemde bulunulmayacağına,
28. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün
planlama alanının, milli park, tabiat parkı, sulak alan v.b. koruma alanlarında kalıp  kalmadığının Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), tabiat  varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan olup olmadığının İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
 
 29. Milli Savunma Bakanlığı’nın
DEĞERLENDİRME: Sunulan teklifin plan hükümlerinin
-3 numaralı kurum görüşü ile Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 1993 yılından önce Yatırım Programı’na alındığı belirtilerek ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 3. maddesi uyarınca ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. -5 numaralı kurum görüşünde köprü ayaklarının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında planlandığı, kıyı-deniz içerisinde herhangi bir yapılaşmanın planlanmadığından bahisle 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu ile İlgili Uygulama Yönetmeliği gereğince bir değerlendirme yapılamadığı  belirtilmiştir. -6 numaralı Kurum görüşünde
 
-7 numaralı kurum görüşünde
-9 numaralı Kurum görüşünde
Özel Hükümler Başlığı altında 13. Maddesine; (1) Askeri Yasak Bölgeleri Kanunu ve Askeri Yasak Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde
“Sıvılaştırılmış tehlikeli gazların (LPG-LNG) depolama ve taşıma tesisleri için yaklaşma mesafesi köprü   ekseninden itibaren 1000 metre olarak uygulanacaktır.
-12 numaralı Kurum görüşü olan 3 Numaralı Kurul kararlarının plan teklifine yansıtılmış olduğu görülmektedir. Plan onama sınırı içerisinde tespiti yapılan top mevzisi ve çeşmenin plana işlenmesi koşulu ile 1/1000 Uygulama İmar Planının uygun olduğu kararına istinaden plan teklifinde “Korunması Gerekli Anıt olarak Tescilli, Tarihi, Arkeolojik ve Sanat Değeri olan yapılar ve alanlar” ve “Anıt Olarak Tescil  Edilmemiş Olup Korunması Öngörülen Doğal Değerler ile Diğer Arkeolojik, Tarihi ve Sanat Değeri Olan   Yapı ve Alanları (öneri)” lejantları yer almaktadır.
-18 numaralı kurum görüşüne
-19, 20 ve 21 numaralı kurum görüşlerinde
-26 Numaralı görüş özel hükümlerin 4. maddesinde ayrıntılı olarak eklenmiştir.  -27 numaralı kurum görüşünde 1/5000 ölçekli plan
 
3. Köprü, Boğaz Geçişi ve devamındaki otoyol ile birlikte Garipçe ve Poyrazköy’de Orman  Alanlarından geçmektedir. Boğaz Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddesinde Orman alanlarının korunması gerektiği belirtilmiştir.   Boğaziçi Alanı içerisinde karayolu güzergahında daha sonra eklenmesi planlanabilecek kavşak ve çıkış noktaları, bu alanda yapı ve nüfus yoğunluğunu artıracak olup Boğaziçi Bölgesi Nazım Plan’ın getirmiş  olduğu kullanım kararları olan Tarım ve Orman Alanlarını da yapılanma baskısı altında bırakacaktır.  
a) Boğaziçi Alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve  doğal yapı korunur.
b) Boğaziçi Alanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çevreye uyumu   gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.”
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  İstanbul İli, Beykoz (Poyrazköy) ve Sarıyer (Garipçe) İlçelerinde 3. Köprü İstanbul Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifleri incelenmiş olup, 1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Planı doğrultusunda ilgili kurum görüşleri alınarak hazırlandığından ve kamu yararı taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.  Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
KARARA KATILAN AKP’Lİ ÜYELER: Sefer KOCABAŞ, Timur SOYSAL, Mustafa DEMİRKAN, İrfan MERT, Oktay BİRİNCİ, Hayri KIR,
KARARA KATILMAYAN CHP’Lİ ÜYELER: Ömer Lütfü SOMUN, M. Sedat ÖZKAN, Nevzat ŞELİMEN,
KARARA KATILAN AKP’Lİ ÜYELER: Mustafa Cevat ARZIK, Yusuf SERTKAYA,  Ebru HABİP, Güray ERTOK, Salim ÜNSÜR, Z.Nurdoğan YÜZBAŞIOĞLU
KARARA KATILMAYAN CHP’Lİ ÜYELER: Hüseyin KIZILDAŞ, İbrahim YILMAZ, Durmuş KAYA