Son Dakika Haberler

Hamzaçebi. "MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI ZAMMI" İÇİN KANUN TEKLİFİNİ VERDİ

Hamzaçebi. "MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI ZAMMI" İÇİN KANUN TEKLİFİNİ VERDİ
Okunma : 109 views Yorum Yap

M-a-hamzacebi
Devlet Protokolünde 17. sırada yer bulan ve Halk tarafından seçilerek il ve ilçe meclislerini 5 yıl süresince yönetmek üzere seçilen meclis üyeleri, Devletten maaş almayan, kanunda belirtilen esaslar ile belirlenen cüzii huzur hakkı ile ücretlendiriliyor.
Halk tarafından seçildikleri halde maaş bağlanmayan meclis üyeleri için CHP kanun teklifi verdi, verilen kanun teklifinde yine “maaş bağlanması ile ilgili olmadığı” Üçte bir olan huzur hakkının üçte ikiye çıkarılması, görev sürelerinin sigortalı sayılmasını istendi.
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na İl Genel Meclisi Üyelerinin ve Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve Üyelikte Geçen Sürelerin Sigortalı Sayılmasına ilişkin iki ayrı Kanun Teklifi sundu.
Hamzaçebi’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifleri ayrıntıları şöyle:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
3.7.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve Belediye Meclis Üyeliğinde Geçen Sürelerin Sigortalı Sayılması) Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
M. Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul Milletvekili
GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere belediye meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunun 32’nci maddesine göre meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için toplantı başına görev yaptıkları il veya ilçenin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilmektedir. Bu şekilde ödenecek huzur hakkı ödenecek gün sayısı, Belediye Kanunun 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısı ile sınırlandırılmıştır. Yine belediye meclis üyeleri aynı gün hem meclis hem de üye oldukları komisyon çalışmalarına katılsalar bile aynı gün için birden fazla huzur hakkı alamamaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarlar ise belediye meclis üyelerinin üstlendikleri görev ve sorumlulukları ile orantılı değildir. O nedenle belediye meclis üyelerine toplantı başına belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri yerine üçte ikisi oranında huzur hakkı ödenmesi kısmen de olsa üstlendikleri görev ve sorumlulukları ile orantılı huzur hakkı ödenmesi gerekir.
Belediye meclis üyeliği yerel düzeyde yürütülen önemli bir görevdir. Bu görevin iyi bir şekilde yürütülebilmesi üyelerin kendilerini güvende hissetmelerine bağlıdır. O nedenle belediye meclis üyeliğine seçilenlerden herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların kısa (sağlık) ve uzun vadeli (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta kolları kapsamında sayılmaları ve hesaplanacak primlerin belediye bütçesinden ödenmesi daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
Diğer yandan geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliğinde geçen ancak herhangi bir nedenle görev yapılan sürelerin bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemediği için bazı eski belediye meclis üyeleri mağdur olmaktadır. Geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliğinde geçen ancak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olamadıkları için değerlendirilemeyen bu sürelerin hesaplanacak primlerinin ilgililer tarafından ödenerek değerlendirilmesi bu mağduriyeti giderecektir.
Bu Kanun teklifi ile
• Belediye meclis üyeliğine seçilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların hesaplanacak primlerinin belediye bütçesinden ödenerek sağlık (kısa) ve uzun (malullük, yaşlılık ve ölüm) haklarından yararlanmaları,
• Huzur haklarının artırılması,
• Daha önceki yıllarda belediye meclis üyeliğinde geçen ancak primleri ödenmediğinden değerlendirilemeyen sürelerin ilgililerce borçlanılarak değerlendirebilmeleri
Amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Teklifin 1’nci maddesi ile 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle belediye meclis üyelerine ödenmekte olan huzur hakkı belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinden üçte ikisine çıkarılmakta; aynı maddeye eklenen son fıkra ile belediye meclis üyeliğine seçilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak sağlık ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin belediye bütçesinden ödenmesi sağlanarak kısa ve uzun vadeli sigorta kolu açısından değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi ile geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliğinde geçen ancak herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemediği için uzun vadeli sigorta kolu bakımından değerlendirilemeyen sürelerin ilgililer tarafından günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak primlerinin peşin veya hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte taksitle ödemeleri halinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
3.7.2005 TARİH VE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 3.7.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 32’nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Huzur, izin hakkı ve sosyal güvenlik hakkı
Madde 32- Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte ikisini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.
Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.
Meclis üyelerinden 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılmayanlar Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilir ve aynı Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırı esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden genel sağlık sigortası ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin tamamı belediye bütçesinden ödenir.”
MADDE 2- 5393 sayılı Belediye Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- Bu Maddenin yürürlük tarihi itibariyle geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliğinde geçen ancak herhangi bir sebeple sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemeyen süreler hak sahiplerinin bu Maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları ve 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre belirlenen günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini peşin veya kanuni faizi ile birlikte en çok iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemeleri halinde sigortalılık süresinin hesabında değerlendirilir.”
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi Üyeliğinde Geçen Sürelerin Sigortalı Sayılması) Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
M. Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul Milletvekili
GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin en önemli karar organıdır. İl Genel Meclis üyeleri, il halkının mahalli ve müşterek sorunları ve ihtiyaçlarının karşılanması için Kanunlarla verilen birçok görev ve hizmeti büyük bir fedakârlık ve çalışma gayreti ile yerine getirmektedirler. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunda il genel meclisinin her ay toplanmasına olanak tanınmış ve bu toplantıların bütçe dönemi için yirmi, diğer aylarda beş günden fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
İl genel meclisi üyelerine 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 24’üncü maddesine göre meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmektedir. Bu şekilde hesaplanan tutarlar sırasıyla günlük il genel meclisi başkanına 533-TL ( ayda en fazla beş toplantı için brüt 2665-TL) ve üyelere ise 195-TL’na (ayda en fazla beş toplantı için brüt 975-TL) tekabül etmektedir. Bu tutarlar ise il genel meclisi üyelerinin üstlendikleri görev ve sorumlulukları ile orantılı değildir. O nedenle il genel meclisi başkanına (6000) yerine (8000) ( aylık brüt 3552-TL) ve üyelerine ise (2200) yerine (4400) (aylık brüt 1954-TL ) gösterge rakamının memur maaşlarının hesaplanmasına esas katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar toplantı başına ödeme yapılması kısmen de olsa üstlendikleri görev ve sorumlulukları ile orantılı huzur hakkı ödenmesini sağlayacaktır.
İl genel meclisi üyeliği yerel düzeyde yürütülen önemli bir görevdir. Bu görevin iyi bir şekilde yürütülebilmesi üyelerin kendilerini güvende hissetmelerine bağlıdır. O nedenle il genel meclisi üyeliğine seçilenlerden herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların kısa (sağlık) ve uzun vadeli (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta kolları kapsamında sayılmaları ve hesaplanacak primlerin günlük kazancın alt sınırı üzerinden il özel idaresi bütçesinden ödenmesi daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
Diğer yandan geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliğinde geçen ancak herhangi bir nedenle görev yapılan sürelerin bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemediği için bazı eski il genel meclisi üyeleri mağdur olmaktadır. Geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliğinde geçen ancak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olamadıkları için değerlendirilemeyen bu sürelerin günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak primlerinin ilgililer tarafından ödenerek değerlendirilmesi ilgililerin mağduriyetini giderecektir.
Bu Kanun teklifi ile il genel meclisi üyeliğine seçilenlerden;
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların primlerinin günlük kazancın alt sınırı üzerinden il özel idaresi bütçesinden ödenerek sağlık (kısa) ve uzun vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm) haklarından yararlanmaları,
• Huzur haklarının il genel meclis başkanı için brüt 2.665-TL’den brüt 3.552-TL’na, üyelerin ise brüt 975-TL’den 1.954-TL’na çıkarılması,
• Daha önceki yıllarda il genel meclisi üyeliğinde geçen ancak primleri ödenmediğinden değerlendirilemeyen sürelerin ilgililerce borçlanılarak değerlendirebilmeleri,
Amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Teklifin 1’nci maddesi ile 22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 24’ncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle il genel meclisi üyelerine ödenmekte olan huzur hakkı artırılmak; aynı maddeye eklenen son fıkra ile il genel meclisi üyeliğine seçilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak sağlık ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin il özel idare bütçesinden ödenmesi sağlanarak kısa ve uzun vadeli sigorta kolu açısından değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi ile geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliğinde geçen ancak herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemediği için uzun vadeli sigorta kolu bakımından değerlendirilemeyen sürelerin ilgililer tarafından günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak primlerinin peşin veya hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte taksitle ödemeleri halinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
22.2.2005 TARİH VE 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1-22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Meclis üyelerinin huzur hakları ve diğer sosyal hakları
Madde 24- Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına (8000) gösterge, diğer meclis üyelerine (4400) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.
İl Genel Meclisi üyelerinden 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılmayan üyeler Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilir ve aynı Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırı esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden genel sağlık sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin tamamı il özel idare bütçesinden karşılanır.”
MADDE 2- 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Maddenin yürürlük tarihi itibariyle geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliğinde geçen ancak herhangi bir sebeple sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilemeyen süreler hak sahiplerinin bu Maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları ve 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre belirlenen günlük kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini peşin veya kanuni faizi ile birlikte en çok iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemeleri halinde sigortalılık süresinin hesabında değerlendirilir.”
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür