Son Dakika Haberler

Hüseyin Çelik yerini sağlama almaya çalışıyor

Hüseyin Çelik yerini sağlama almaya çalışıyor
Okunma : 57 views Yorum Yap

akp_huseyin_celikHüseyin Çelik yapmış olduğu açıklamada, Erdoğan bir daha aday olmaz ve yerine Abdulah Gül geçer diyerek, Ben Abdullah Gül’ün de başkan yardımcılığını yaparım dedi.

Oluşabilecek senaryo karşı kendini hazır olarak gören ve yerini sağlaştırmaya çalışan Hüseyin Çelik, Şimdiden geleceği ile ilgili planlar yapmaya başladı. Sadece kendi geleceğinin düşünün Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik ince hesalar yaptığını gizleyemedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, vesayet sisteminin büyük oranda kalktığını söyleyerek “Yüzde yüz bertaraf olmuştur demiyorum. Statükocu yapı direnmeye devam ediyor” dedi. Çelik Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, AKP’deki 3 dönem kuralıyla birlikte artık siyasete devam edemeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı’na aday olması gerektiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de görev süresinin sona ermesiyle AKP’ye gelebileceğinin sinyallerini vererek, “Ya­rın Sa­yın Gül par­ti­nin ba­şı­na ge­çer­se geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi onun­la si­ya­set yap­mak­tan şe­ref du­ya­rım” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik Bugün gazetesinden Metin Arslan’a konuştu. Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından Balyoz davası kararlarına, vesayet sisteminin hâlâ nasıl devam ettiğine kadar çarpıcı açıklamalar yaptı.

  Başbakan Erdoğan siyasete devam edemez

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Hü­se­yin Çe­lik, “Çün­kü Sa­yın Baş­ba­kan aday ol­maz­sa si­ya­se­te de­vam ede­mez. ‘Ben son kez ge­nel baş­kan­lı­ğı­na aday olu­yo­rum, son kez mil­let­ve­ki­li olu­yo­ru­m’ de­di.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan gi­bi bir şah­si­ye­tin bu ka­dar bi­ri­ki­me, ulus­la­ra­ra­sı tec­rü­be­ye ve ka­riz­ma­ya rağ­men, 3 dö­nem so­nun­da kim­se ke­na­ra çe­kil­me­si­ni bek­le­ye­bi­lir mi­” so­ru­su­nu yö­nelt­ti. Çe­lik şun­la­rı ak­tar­dı: “Baş­ka­sı gü­nün bi­rin­de 3 dö­nem ku­ra­lı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir mi? Tay­yip Bey ken­di­si kal­dı­ğı sü­re­ce böy­le bir şey yap­maz.”
3 dö­nem ku­ra­lı

AKP tü­zü­ğün­de­ki 3 dö­nem ku­ra­lı­nın si­ya­set yap­ma­ya en­gel ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, si­ya­set­te 4’ün­cü, AKP­’de 3’ün­cü dö­ne­mi ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Şu an­da AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve par­ti söz­cü­sü ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Çe­lik, “Ben mil­let­ve­ki­li ol­ma­sam da bu gö­re­vi sür­dü­re­bi­li­rim. Biz­de 3 ar­ka­da­şı­mız böy­le. CHP’­nin ya­rı­sı böy­le. AK Par­ti­’nin kad­ro­la­rı çe­kip gi­de­cek di­ye se­vi­nen­ler bo­şu­na se­vin­me­sin­ler. Biz yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ru­z” de­di.

Gül’e karşı reaksiyon olmaz

Çe­lik, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün si­ya­se­te dön­me­si­ni ise şu söz­ler­le de­ğer­len­dir­di: “Ben Sa­yın Er­do­ğa­n’­ın yar­dım­cı­sı ol­mak­tan şe­ref du­yu­yo­rum ama ya­rın Sa­yın Gül par­ti­nin ba­şı­na ge­çer­se geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi onun­la si­ya­set yap­mak­tan şe­ref du­ya­rım. Sa­yın Er­do­ğan ve Gü­l’­ü bi­rbi­ri­nin mü­tem­mim cüz­le­ri (ta­mam­la­yı­cı un­sur­la­rı) ola­rak gö­rü­yo­ruz.”

Gü­l’­e kar­şı par­ti­de re­ak­si­yon ola­bi­le­ce­ği id­di­ala­rı­na kar­şı çı­ka­rak “Gül he­pi­mi­zin çok sev­di­ği, say­gı duy­du­ğu bir in­san­dı­r” di­yen Çe­lik şöy­le de­vam et­ti:

“Geç­miş­te ya­pı­lan açık­la­ma­lar Gü­l’­ün AK Par­ti­’de si­ya­set yap­ma­sıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­ğil. Cum­hurbaş­kan­lı­ğı me­se­le­siy­le il­gi­li ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mız do­zu ka­çı­ran açık­la­ma­lar yap­mış ola­bi­lir­ler. Gü­l’­ü üzen ba­zı ifa­de­ler ola­bi­lir, ama bu bi­zim ara­mız­da hiç­bir za­man me­se­le ol­maz.”