Son Dakika Haberler

Kısırkaya Plajı’nı Belgeleri İle Açıklıyoruz

Kısırkaya Plajı’nı Belgeleri İle Açıklıyoruz
Okunma : 168 views Yorum Yap
hande600
@fhoto-Hande Zeyrek

Son günlerde Sarıyer Kısırkaya köyü plajı yıkımı için kamuoyunda, gündem çelişkili ve kirli bilgilendirmeler ile konu saptırılarak, siyasi suç oluşturulamaya çalışılıyor.

Kısırkaya ve  Kuzey Ormanları dahil olmak üzere,  Sarıyer’in bugün mahalle statüsünde olan köylerin, Sarıyer Belediyesi olarak, sosyal yaşam alanlarında her zaman koruyucu olduğu bilinmektedir. Köylerin yıllardır Büyükşehir bölgesi olmasına rağmen, her türlü alt yapı çalışmaları, yolların bakım ve onarımı, Yeni yol çalışmaları, Ulaşım imkanları’nın geliştirilmesi, park, bahçe, okul, camii gibi tüm ihtiyaç ve gereksinimleri, Kültürel aktivitasyonlar, her köyde farklı festivaller, doğal yaşam alanlarının korunması için projelerini yıllardır sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,  3. Köprü’nün köylerimize “doğa katliamı” nedeniyle vermiş olduğu zararı, yine en kısa sürede Sarıyer Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunarak, yine “köylülerle birlikte doğal yaşamı kuracaklarını hedefleri olduğunu” belirtmişti.

KAMUOYUNU BELGELERLE AYDINLATALIM

Sözcü Gazetesinden / Hande Zeyrek’in haberine göre http://sozcu.com.tr/2014/gundem/yandaslar-helikopterle-gezip-villa-yeri-bakiyor-590895/ Sa­rı­yer Gü­müş­de­re ve Kı­sır­ka­ya için Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın eşi Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın, dö­ne­min Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­a bir iş ada­mı­nın ima­rı için ri­ca­da bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bay­rak­tar da id­di­ayı doğ­ru­lar bir açık­la­ma yap­tı.” Kısırkaya’da köylünün işlettiği, tek halk plajının tesisleri geçen hafta Sarıyer Belediyesine ait iş makinaları ile yıkıldı, haberi gerçekleri, yansıtmadığı ortaya çıktı.

2008 YILINDAN 2014 YILINA

Kısırkaya köyü, 4 pafta,93 parsel 1899 m2 yüzölçümlü arsa hazineye ait mülkiyet, Kısırkaya köy tüzel kişiliği tarafından işgal edildiği, buna mukabil İstanbul 3 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.09.2008 tarih ve 3528 sayılı kararı gereği, taşınmaz üzerindeki işgallerin İstanbul valiliği Deftardarlık Avrupa yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 18.07.2008 tarih ve 51819 sayılı yazısı  ile 3621 sayılı kıyı kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi ve 3194 sayılı İmar kanununun 32 .maddesi uyarınca  yıkımı ile 2886 sayılı kanunun 75. Maddesi hükünleri gereğince arazinin boş ve işgalsiz idareye teslimi..

2008 yılında arazi üzerinde işgallerin kaldırılması için uyarı yapılmış ve yine anılan yerle 25.03. 2010 tarihinde Sarıyer kaymakamlık makamının yazılı talimatları doğrultusunda ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinasyonu sonucu oluşturulan ekip ile bahse konu işgallerin kısmen yıkımı ve tahliyesi gerçekleştirilmişti.

(75.madde : Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek,idareye teslim edilir.)

YENİ BİR YIKIM DEĞİL

2008 den 2010 kadar süren yazışmalar ve belgeler, tebligatlar gerekenleri açıklıyor.

Anılan yerin Kısırkayalılar Derneği tarafından 30.09. 2013 tarihi itibariyle yeniden işgal edildiği tespit olunmuş.

Uyarılar dikkate alınmamış ve işgalin devamı neticesinde uyarılar yapılmış ve Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 17.07.2014 tarihli yazıları doğrultusunda söz konusu yerde yapılacak yıkım ve tahliye çalışmaları öncesinde Kısırkayalılar Dernek başkanı Nurcan KOCAER’e 19.08.2014 tarihinde söz konusu arazi üzerindeki müştemilatların boşaltılarak tahliye etmeleri yönünde tebligat yapılmış..

28.08.2014 tarihinde İstanbul Valiliği Deftardarlık, Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Sarıyer Kaymakamlığının  bu yönde Sarıyer Belediye Başkanlığına gönderdiği yazı üzerine lojistik destek ve gerekli personel sağlanarak, arazi işgalden arındırılıp, ilgili arazı boş olarak teslim edilmiştir denmektedir.

SARIYER BELEDİYESİ NE KADAR KORUYACAK!!

Tüm Uyarılara rağmen, 2008  Yusuf Tülün – 2009 Şükrü Genç dönemi itibarıyla devam eden “Kısırkaya köyü  Plajını her koşulda koruma ve kollama yapılmış ”.

RESMİ KURUMSAL BASKILAR

2008 İstanbul Valiliği  Deftardarlık ve Milli Emlak  Dairesi Başkanlığı Tebligatı, 2008 Boğaziçi İmar Müdürlüğü uyarı yazışmaları, 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Valiliği Tebligatları, 2010 Yıkım Tespiti, 2010 Uyarı Tebligatları, 2011 İstanbul Valiliği  “DAYMEDB” uyarı yazıları, 2011 Valilik Kararı Yazışmaları,

Sürecinde sürekli olarak Sarıyer Belediye Başkanlığı, 4 pafta,93 parsel 1.899 m2 araziyi sürekli olarak resmi kurumlardan tüm uyarılara rağmen koruma altına almış olduğu gözlemlenmektedir.

17.07.2014 İstanbul Valiliğinin, Sarıyer Kaymakamlığına tebliği ise son uyarı olarak şekillenmekte ve arazinin 2886 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca işgalden arındırılarak taşınmazın idaremize teslimi…

27.08.2014 Sarıyer Kaymakamlığı’nın Sarıyer Belediye Başkanlığına 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince Sarıyer Belediyesince tahliye için gerekli araç, gereç ve personelin hazır bulundurularak tahliyenin yapılmasını. İstemektedir.

( Yasa gereği, Bakanlık,Valilik, Kaymakamlık mevcut Anayasa maddesine dayanarak arazinin bulunduğu ilçe belediyesinden tüm isteklerini yerine getirilmesi mecburidir)

FARKLI AYRINTILAR VAR:

Söz konusu Sözcü gazetesinin haberine göre 1966 yılında İller Bankası’na köylüler yıllarca köye gelir gelmesi amacıyla kafe, restaurant, çay bahçesi ,büfe yapılarak köye gelir getirilmesi amacı ile Milli Emlak’a yıllarca Ecrimisil ödendiği belirtilmektedir.

Oysa ki. KISIRKAYA KÖYÜ HAKLARINI 2008 YILINDA KAYBETMİŞ.

Kısırkayaköyü’ ne değil, işletme sahiplerine gelir getirdiği ve köye harcanmadığı tespiti yapılmış, İstanbul Valiliği  Derterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tebligatta “

18.03.2008 gün ve 2952 sayılı kararı ile “ “ Köy tüzel kişiliği tarafından restaurant, kafe, kulübe olarak işgal edilmesi ile ilgili taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin Sarıyer Belediyesine bilgi sorulmuş, 23-06.2008 tarih ve 3709 sayılı yazısında (Ruhsatsız ve İskansız) olduğu belirtildiğinden Belediyesinde kaldırılmasına, talepleri iletilmiştir.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 2008/238 sayılı kararına rağmen  Sarıyer Belediyesi (mazeret olarak iş makinaları’nın teknik arızası nedeni ile yıkım yapılamadığı mahkemeye bildirilmiş)  yine aynı mahkemenin 2008/1338 esas,13.02.2009 tarih ve 2009/238 sayılı tahliye işleminin iptaline yönelik açılan davanın reddine kararı verilmiş.

Yine aynı mahkemenin 03,12.2010 tarih ve 113348 sayılı karar belgeleri konuyu 2008 yılından itibaren yaşanan bir süreç olarak devam ettiğinin belgesi ve bilgileridir.

SARIYER BELEDİYESİ ALET OLMAMIŞTIR

2008 Yılından itibaren devam eden Kısırkaya Plajı sorunu, Sarıyer belediyesinin her döneminde mahkeme kararlarına ragmen, Kısırkaya köylüsünün hakları, “İş makinaları teknik arızası ” gibi mazeretler üretilerek bugüne kadar süreç uzatılmış ve nihayetinde resmi kurumların, iş takibi neticesi kanunun tüm şart ve olanakları kullanılarak zaman kazanılmaya çalışılmış. nihayetinde mahkeme kararı ve İstanbul valiliğinin resmi talepleri doğrultusunda 28.08.2014 tarihinde  2886 yasa ve 75. maddesi gereği mevcut kafe ve restaurant ve çay bahçesi özelliği kalmamış, iki adet kullanma özelliğini yitirmiş soyunma kabinleri arazide yıkımı gerçekleştirilmiş.

Sarıyer Belediyesi, Resmi kurumlar karşısında “yasa gereği” görevini yerine getirmiştir.

Sarıyer Times