Son Dakika Haberler

Reuters, Mustafa Sarıgül AKP’nin Kalesini Zorluyor

Reuters, Mustafa Sarıgül AKP’nin Kalesini Zorluyor
Okunma : 148 views Yorum Yap

ms_12İstanbul’da yapılan 2014 yerel seçim anketlerinde ön planda çıkan ve AKP Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın önüne geçen CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül için İngiliz Reuters, 30 mart Türkiye’nin politik gücünü etkileyecek dedi

Dünyanın en önemli haber ajanslarından İn­gi­liz Reu­ters, ye­rel se­çi­me 2 ay ka­la çar­pı­cı bir “İs­tan­bu­l” ana­li­zi yap­tı. CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün ge­çen pa­zar gü­nü Fa­tih Ko­ca­mus­ta­fa­pa­şa­’da­ki mi­tin­gi­ni ta­kip eden Reu­ters, ha­be­rin­de “Tür­ki­ye­’nin po­li­tik gö­rü­nü­mü­nü de­ği­ş­tir­me­si muh­te­mel se­çim­ler ön­ce­si, mu­ha­le­fet, AK­P’­nin ka­le­si ve ül­ke­nin en bü­yük şe­hir­le­rin­den bi­ri olan İs­tan­bul için sa­va­şı­yo­r” yo­ru­mu­nu yap­tı.

“Gitme vakti geldi…”

Ha­ber­de; ye­rel se­çi­min, Ge­zi pro­tes­to­la­rı ve yol­suz­luk skan­da­lı­nın ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın po­pü­la­ri­te­si­ni test ede­cek ilk sı­nav ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­le­rek, Sa­rı­gü­l’­ün şu söz­le­ri­ne yer ve­ril­di: “Ta­ri­hi bir se­çim dö­ne­mi ola­cak. Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın git­me vak­ti gel­di. Bir baş­ba­kan, bir be­le­di­ye baş­ka­nı hak­kın­da ko­nuş­ma­ya baş­lı­yor­sa an­ket so­nuç­la­rı­nı gö­rü­yor de­mek­tir. En­di­şe­si­ni, he­ye­ca­nı­nı an­lı­yo­rum.”

“Herkesi kucaklıyor”

İs­tan­bul gi­bi ba­tı­ya dö­nük şe­hir­ler­de kı­rıl­ma baş­la­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Reu­ters, Er­do­ğa­n’­ın özel ha­ya­ta yö­ne­lik mü­da­ha­le­le­rin­den ör­nek­ler ver­di, Sa­rı­gü­l’­ün her ke­si­mi ku­cak­la­yan şu ifa­de­le­ri­ni ak­tar­dı: “Ben bü­tün inanç­la­ra say­gı duy­dum ve se­kü­le­riz­mi ko­ru­yan her­ke­se say­gı duy­dum. CHP tüm in­san­la­rı ve hal­kın her züm­re­si­ni ku­cak­lı­yor.”

“CHP, Fa­ti­h’­te dev­rim yap­ma­yı umu­yo­r”

Mus­ta­fa Sa­rı­gül, uzun yıllardır AK­P yönetiminde olan Fa­ti­h’­te­ki mi­tin­gi sı­ra­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a gön­der­me yap­mış ve “Fa­ti­h’­te­ki bu ka­la­ba­lı­ğın se­si­ni du­y” de­miş­ti. Mi­tin­gi iz­le­yen Reu­ters da “İs­tan­bu­l’­un ta­ri­hi kal­bi olan ve tu­tu­cu ke­si­min bu­lun­du­ğu Fa­ti­h’­te, Sa­rı­gü­l’­ün par­ti­si CHP dev­rim yap­ma­yı umu­yo­r” de­di.