Son Dakika Haberler

Spine Tower’daki rant ortaya çıktı

Spine Tower’daki rant ortaya çıktı
Okunma : 117 views Yorum Yap

spinetowerSoma Holding, İstanbul’da inşa ettiği Spine Tower için imar tadilatına gitti. Projeden 900 milyon dolar rant sağlandı.

İsmail Şahin / SÖZCÜ – Soma Holding, İstanbul Maslak’ta 150 milyon dolara inşa ettiği Spine Tower için imar tadilatına gitti. Böylece arazide inşaat hakkı 3 kat artırıldı.

Yüz­ler­ce iş­çi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği ma­den oca­ğı­nın iş­let­me­ci­si So­ma Hol­din­g’­in İs­tan­bul Mas­la­k’­ta 150 mil­yon do­la­ra in­şa et­ti­ği Spi­ne To­wer isim­li pro­je­de­ki bü­yük rant or­ta­ya çık­tı.

Söz­cü­’nün ulaş­tı­ğı imar plan ta­di­la­tı dos­ya­sı­na gö­re ara­zi­de in­şa­at hak­kı yak­la­şık 3 kat ar­tı­rıl­dı ve 90 bin met­re­ka­re faz­la­dan in­şa­at ya­pıl­dı. Böy­le­ce met­re­ka­re fi­ya­tı­nın or­ta­la­ma 10 bin do­lar ol­du­ğu pro­je­den 900 mil­yon do­lar ( 1 mil­yar 800 mil­yon TL) rant sağ­lan­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu­’nun 12 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de pro­je­nin yük­sel­di­ği ara­zi­de 2008/1245 nu­ma­ra­lı ra­po­ruy­la imar ta­di­la­tı ya­pıl­dı.

140 bi­ne çı­ka­rıl­dı

Ön­ce­ki imar pla­nı­na gö­re kıs­men yol, kıs­men ye­şil alan kıs­men de dü­şük ya­pı­lan­ma hak­kı bu­lu­nan ara­zi­de mal sa­hip­le­ri­ne bü­yük rant sağ­la­ya­cak de­ği­şik­lik­le­re gi­dil­di. Ar­sa üze­rin­de 50 bin met­re­ka­re in­şa­at hak­kı var­ken 140 bin met­re­ka­re­ye çı­ka­rıl­dı. Ye­şil alan yüz­de 50’den yüz­de 25’e dü­şü­rül­dü ve ti­ca­ri alan olan ara­zi­ye ko­nut ya­pıl­ma­sı­na göz yu­mul­du. İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu­’nun ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da “ya­pı, nü­fus ve tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nu artı­rı­cı, plan bü­tün­lü­ğü­nü bo­zu­cu em­sal teş­kil edi­ci ve ye­şil alan do­na­tı­sı­nı azal­tı­cı ni­te­lik­te­” ifa­de­le­ri yer al­dı.

İBB Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ile Ula­şım Plan­la­ma Mü­dür­lü­ğü­’nün de olum­suz gö­rüş ver­di­ği plan ta­di­la­tı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. İmar de­ği­şik­li­ği­nin ip­ta­li için bir va­tan­daş da­va aç­tı an­cak da­va so­nuç­lan­ma­dan So­ma Hol­din­g’­in iş­ti­ra­ki Ti­la­ga İn­şa­at bi­na­nın ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dı.

Dev rant işte böyle yaratıldı

1- Büyükdere Caddesi’ne cepheli ticaret parsellerinde maksimum emsal 2.30, bölgedeki diğer ticaret parsellerinde ise 2.00 iken Spine Tower arazisinin Büyükdere Caddesi’ne cephesi bulunmamasına rağmen 6.30 emsal verildi.

2- 22 bin metrekare arazi için 50 bin 615 metrekare inşaat hakkı vardı. Plan değişikliğiyle 140 bin metrekare inşaat yapılmasının önü açıldı. İnşaat alanı 90 bin metrekare artırılarak neredeyse 3 kat kazanç sağlanmasının önü açıldı.

3- Parselin en yüksek noktasından kot ölçüldü, en fazla 2 bodrum katı olması gerekirken bu rakam serbest bırakıldı ve 9 kat bodrum yapıldı. Bu alanlar daha sonra emsale dahil edilmedi.

4- Turizm + ticaret alanı olan arazide inşa edilecek binada konut yapılmasına izin verildi. Böylece ortaya çıkan daireler 1 milyon 350 bin dolar ile 3 milyon 880 bin dolar arasında satışa çıkarıldı.

5- Parselin yaklaşık yüzde 50’si yeşil alanken plan değişikliyle bu oran yüzde 25’e düşürüldü ve yeşil alanların turizm+ticaret alanı olarak kullanılmasına göz yumuldu.

‘Yeşil alan azalacak, yoğunluk artacak’

Spine Tower’ın yükseldiği arazinin imar değişikliği için hazırlanan komisyon raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü plana itiraz etti. Plan tadilatın yeşil alanı azalttığını ve yoğunluğu artırdığını belirten müdürlük, “Teklif edilen yapılaşma şartlarına bağlı oluşacak nüfus yoğunluğu ve plan etkileşim alanında kalan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan ayrılmasını istiyoruz” dedi.

Ancak talep kabul görmedi yeşil alan yüzde 25’e düşürüldü. Değişikliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü de karşı çıktı. İmar Komisyon raporunda yer alan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşünde, yapılaşma şartlarının çok yüksek değere çıkarılmasının ulaşıma olumsuz yansıyacağı belirtildi. Raporda, Spine Tower’ın yer aldığı parselin hiçbir yola cephesi bulunmadığına ve yalnızca 10 metrelik bir yoldan giriş çıkış yapıldığına dikkat çekilerek “Yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. Bölgenin ulaşım ağı ve parselin yol bağlantıları yapı kitlesinin yaratacağı trafik yükünü kaldıramayacak durumdadır” denildi.

2010’da dava açıldı hâlâ sonuç çıkmadı

Spine Towers arazisinin imarının değiştirilmesinin ardından bölgede yaşayan A.H.Ç isimli vatandaş 12 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak plan tadilatının değiştirilmesini istedi.

Mahkeme direniyor

Belediyenin bu talebi reddetmesi üzerine A.H.Ç şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle planın iptali için 9 Temmuz 2010 tarihinde dava açtı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin A.H.Ç’nin dava açma ehliyeti bulunmadığını belirterek davayı reddetmesi üzerine davacı kararı temyiz etti. Danıştay 6. Dairesi 18 Eylül 2011 tarihinde kararı davacı lehine bozarak dosyayı iade etti.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danıştay’a başvurdu ve Danıştay 21 Mayıs 2013 tarihinde belediyenin bu talebini reddetti ve dosyayı yeniden İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. 30 Eylül 2013 tarihinde mahkeme eski kararında direndi. Davacı 2 Aralık 2013 tarihinde yeniden Danıştay’a başvurdu. Aradan geçen 4 sene içinde herhangi bir hukuki sürece ulaşılamazken Spine Tower’ın inşaatı tamamlandı.